รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 18:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SIRIP
แหล่งข่าว
SIRIP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ จท.11- 640122  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง   แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ("กองทุนรวม")
ได้มีประกาศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามแนวทาง
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน/จ. 10/2564
เรื่องการผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564
บริษัทจัดการจึงดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2563ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

ในการนี้บริษัทจัดการ จึงขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563 
พร้อมรวบรวมและสรุปการตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย ตามที่ได้เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำถามระหว่างวันที่
5 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/sirip


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้