รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 18:58:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ 51/2564/017  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.centralpattana.co.th) เรียบร้อยแล้วในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ >
 ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ 
หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ท่านสามารถแสดงความเห็นมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ชั้น 31
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ E-mail: co.secretary@centralpattana.co.th ภายในวันที่ 1 มิถุนายน
 2564


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้