รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 18:47:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
SIRIP
แหล่งข่าว
SIRIP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ จท.11-640118  14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง   รายละเอียดทรัพย์สิน

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ 
ไพร์มออฟฟิศ    ("กองทุนรวม") ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ดังนี้

กองทุน  มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์   แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ  1,889,740,869.17  1,847,707,431.89  10.8688

ชื่อโครงการ  โครงการอาคารสิริภิญโญ
ประเภท  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารสำนักงาน)
ที่ตั้ง  เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการ ประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน  1,805,160,000 บาท
วันที่ประเมิน/สอบทาน
มูลค่าทรัพย์สิน  18 มีนาคม 2564
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
เพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ  กองทุนรวมลงทุนในกรรมสิทธิ์จึงไม่มีการกำหนดระยะเวลา
วิธีการประเมิน/สอบทาน    มูลค่าทรัพย์สิน  วิธีรายได้ (Income Approach)
*** ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายงานการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ 
https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/sirip

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
         Executive Director
                 กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้