รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 18:30:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
คอมเมอร์เชียล โกรท
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
จท.11-640114             14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)
สำหรับงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2563
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2564 จำนวน 95.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 142.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงจำนวน 46.36
ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 32.6) จากงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากกองทุนรวมมีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นจำนวน
47.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 0.95 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ
4,862.7)ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย
์สินโดยผู้ประเมินอิสระ

ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 
ลดลงกว่าในงวดเดียวกันของปี 2563 เกินร้อยละ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้