รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 17:27:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
APURE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 28 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.70
วันที่จ่ายปันผล                    : 11 มิ.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล )
                    กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 APURE จะได้รับเงินเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น.
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
51,300,000 บาท
ดังนั้น APURE จึงมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ 
โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้