รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 13:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (แก้ไขครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
LEO
แหล่งข่าว
LEO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

อนุมัติให้บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("YJCD") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEO 
เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 31 ไร่
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) แห่งที่ 2
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้