รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 12:54:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์
TU-PF
แหล่งข่าว
TU-PF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม 
เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ที่ ย.ท.   01248/2564

                        วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง  ชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
  - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ 
("กองทุนรวม") ประจำงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงผลกำไรสุทธิจำนวน 4.57 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 7.38 ล้านบาท
คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ (38.09) นั้น

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่ามีสาเหตุดังนี้

1.  กองทุนมีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิลดลงจาก 7.52 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
 2563 เป็น 4.63 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  เป็นผลมาจาก
1.1  กองทุนรวมมีรายได้รวมลดลงจาก 25.96 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 20.81 
ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ (19.86)
เนื่องจากในช่วงปีดังกล่าวเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กองทุนฯได้พิจารณาถึงการปรับลด ยกเว้น
เลื่อนค่าเช่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงผู้เช่าอื่น
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ รวมทั้งนโยบายของภาครัฐ
1.2  กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงจาก 18.44 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2563 เป็น 16.18 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ (12.25)
เนื่องจากกองทุนรวมมีต้นทุนการเช่าและบริการ รวมถึงมีการปรับปรุงภายในของอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
2.  กองทุนรวมรับรู้กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก (1.06) 
ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 0.003 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2564  คิดเป็นร้อยละ 100.24 เนื่องจากในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
กองทุนมีการรับรู้ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินที่ลดลง
3.  กองทุนรวมรับรู้กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนลดลงจาก 0.91 
ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น (0.06) ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2564  คิดเป็นร้อยละ (106.81)
เนื่องจากกองทุนรวมได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ดีขึ้น


จากเหตุผลดังได้อธิบายไว้ดังกล่าว ทำให้กองทุนรวมมีผลการดำเนินงานประจำงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2564   เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 เปลี่ยนแปลงลดลงเกินกว่าร้อยละ 20

  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
          
  
     ขอแสดงความนับถือ


                                 ???????????????????????
                (นายประหยัด ตันสืบเชื้อสาย)(นางสาวเย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์)
                          ผู้มีอำนาจลงนาม


ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน/ธวัชชัย
โทร 02-786-2258
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้