รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 07:25:00
หัวข้อข่าว
17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ POST และ THAI
หลักทรัพย์
THAI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (POST)
 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 17 พ.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ POST และ THAI ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป และเนื่องจาก POST และ THAI เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance)
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายไ
ด้ตามปกติ
______________________________________________________________________