รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2564 08:19:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
SC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,187,867,768.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,187,867,768
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 375,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,188,242,768.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,188,242,768
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 300,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.05
วันใช้สิทธิ                      : 30 เม.ย. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 75,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 75,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.26
วันใช้สิทธิ                      : 30 เม.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________