รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2564 17:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
KOOL
แหล่งข่าว
KOOL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("CLL") จากบริษัท แคปปิตอล
ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด ("CLH") จำนวน 10,576,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.625 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CLL ราคา 18,560,000 บาท
การเข้าทำรายการเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")
มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.28 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงิน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ
จึงไม่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
อย่างไรก็ตาม นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ CLL 
จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
("ประกาศรายการเกี่ยวโยง") โดยมีขนาดรายการต่ำกว่า 20,000,000 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้