รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2564 12:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
BLA
แหล่งข่าว
BLA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้งคุณโชน โสภณพนิช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร 
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
ซึ่งสัญญาจ้างงานจะครบกำหนดในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ 
จะยังคงทำหน้าที่ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทหลังจากสัญญาจ้างงานครบอายุ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้