รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2564 08:56:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ CGD-W4 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
CGD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 พ.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CGD-W4
วันใช้สิทธิ                      : 25 มิ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 04 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
(แก้ไข)
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP (แก้ไข)            : วันที่ 01 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 24 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.75
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 26 มิ.ย. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://investor.cgd.co.th/th/shareholder-information/exercise-warrant
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-7888 โทรสาร 0-2658-7880
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายเบน เตชะอุบล
ตำแหน่ง                       : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้