รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2564 08:26:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ITEL เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
ITEL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 500,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,000,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,006,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 502,003,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,004,006,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITEL-W2) จำนวน 
4,006,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,006,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________