รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2564 17:30:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 10 พ.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : HYDRO-W1
วันใช้สิทธิ                      : 01 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 19 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 0.50
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.hydrotek.co.th/wp-content/uploads/2021/05/HYDRO-W1.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพี & ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :  0-2936-1661-2
โทรสาร  :   0-2936-1669
Website  :   http://www.hydrotek.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบรรเจิด ทองเจริญ
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้