รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2564 17:23:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสแรกของปี 2564 อยู่ที่ 552.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ที่มียอดขายอยู่ที่ 421.6 ล้านบาท
อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยจากราคาตันละ 15,900 บาท ในไตรมาสแรกของปี 2563
มาเป็นราคาตันละ 19,700 บาทในปี 2564 ในขณะที่ปริมาณการขายก็เพิ่มขึ้นจาก 26,533 ตันในไตรมาสแรกของปี
2563 เป็น 28,059 ตันในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.8
ในขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กโลกก็ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยต่อตันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก
ในไตรมาสแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 11.3 
ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.6
การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นนี้เป็นผลมาจากการที่ส่วนต่างระหว่างราคาขายของเหล็กเส้นกับต้นทุนวัตถุด
ิบหลัก-บิลเล็ต(Metal spread) เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากราคาขายของเหล็กเส้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนของบิลเล็ต
ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของต้นทุนขาย ดังนั้น
การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสแรกของปี 2564 และปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 5.8 ล้านบาท และ 6.1 ล้านบาท 
ตามลำดับ
โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงในอัตราประมาณร้อยละ
1-2 ของยอดขาย  ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 6 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
มียอดลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ในส่วนของรายได้อื่น ในไตรมาสแรกของปี 2564
บริษัทไม่มีรายได้จากการขายเศษเหล็ก ในขณะที่ ไตรมาสแรกของปี 2563
บริษัทมีรายได้จากการขายเศษเหล็กอยู่ที่ 14.9 ล้านบาท โดยมีต้นทุนของเศษเหล็กที่ 6.5 ล้านบาท
จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2564 เป็นกำไรสุทธิ 40.8 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 33 ล้านบาท

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2564 มีจำนวนเท่ากับ 2,018.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากตอนสิ้นปี 2563 
ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,958.5 ล้านบาท โดยที่ยอดลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น
ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดต่ำลง  ทั้งนี้บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เฉลี่ยคิดเป็นจำนวน 85 วันของรายได้ขาย
และสินค้าคงเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 40 วันของต้นทุนขาย
หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2564 มีจำนวนเท่ากับ 62.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 
ทีมียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 43.4 ล้านบาท
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมาจากยอดเจ้าหนี้การค้าและภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสแรกข
องปี 2564  ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 1,955.9 ล้านบาท และ
1,915.1 ล้านบาท ตามลำดับ
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ 31 มีนาคม 2564 
ยังคงอยู่ในระดับที่สูงคิดเป็น 26 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนนี้ ณ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น 40.9 เท่า
อัตราส่วนที่ลดลงนี้เป็นผลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในไตรมาสแรกของปี 2564
ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.03 เท่า ณ 31 
มีนาคม 2564 และ 0.02 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มสูงขึ้นและไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้