รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2564 17:19:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ไปเป็นวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
และเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
ต้องถูกเลื่อนออกไป
  อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) 
ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประขุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป
  ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมและมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ
ก.ล.ต.ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อสอบทานงบการเงินในปี 2564
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
1.  นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ
2.  นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
3.  นางสาววธู ขยันการนาวี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ 
ค่าสอบบัญชีให้จ่ายเท่าอัตราเดิมและจะได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้