รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 22:02:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ ESOP-2, SIMAT-W4, SIMAT-W3
หลักทรัพย์
SIMAT
แหล่งข่าว
SIMAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SIMAT-W3
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไซแมท
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 26.6401
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 25.0455
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.1261
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.1978
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : เนื่องด้วยข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
SIMAT-W3
กำหนดการปรับสิทธิในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนว่า "เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ/
หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณ
ได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท"
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 10 พ.ค. 2564
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

______________________________________________________________________

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : ESOP-2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไซแมท 
เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน) เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2 (ESOP-2)
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 2.9800
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 2.8016
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.0637
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : เนื่องด้วยข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP-2
กำหนดการปรับสิทธิในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนว่า "เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ/
หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณ
ได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท"
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 10 พ.ค. 2564
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

______________________________________________________________________

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SIMAT-W4
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไซแมท
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 1.00
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.0637
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : เนื่องด้วยข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
SIMAT-W4
กำหนดการปรับสิทธิในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนว่า "เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ/
หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณ
ได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท"
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 10 พ.ค. 2564
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้