รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 21:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) การยกเลิกโครงการลงทุนเดิม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
หลักทรัพย์
SNC
แหล่งข่าว
SNC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 พ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 14 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 พ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 พ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - 
พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
(Public Offering)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี 
ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้