รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 19:17:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ NOBLE-W2
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
NOBLE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : NOBLE-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
โนเบิล ดี
เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 8.00
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 7.597
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.053
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (NOBLE-W2) บริษัทฯ จะปรับราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดย
เหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของ
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 10 พ.ค. 2564
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้