รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 18:50:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์
CHINA
แหล่งข่าว
CHINA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                         : กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า 
แทร็ก
เกอร์ (CHINA)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 07 พ.ค. 2564
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 7.6751
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 231,031,317.97
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 30,101,400.0000
ราคาขายหน่วย                    : 7.7149
ราคารับซื้อคืนหน่วย                  : 7.6354
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกองทุน (แทนกรรมการผู้จัดการ)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้