รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 18:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
AAV
แหล่งข่าว
AAV
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
บริษัทฯ ได้รับข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งวัน Record Date 
เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ และแจ้งให้ทราบต่อไป
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 เม.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 04 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 พ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 พ.ค. 2564
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้