รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 18:04:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
WGE
แหล่งข่าว
WGE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ WGE/SEC/010/2564              

6 พฤษภาคม 2564

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตามที่บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นั้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัท http://investor.well-graded.com/th 
ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้
หากท่านผู้หุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุม สามารถติดต่อมา e-mail : secretary@wge.in.th

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายเกรียงไกร   บัวนุ่ม
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้