รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 17:44:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ สื่อวีดีทัศน์ (Video Clip) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
PLANET
แหล่งข่าว
PLANET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น
เพื่อการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ 
ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ สื่อวีดีทัศน์ (Video Clip)
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.planetcomm.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้