รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 17:41:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 77 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA
หลักทรัพย์
KCE19P2105A
แหล่งข่าว
YUANTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 07 พ.ค. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 12 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : AEON19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.02326
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 215.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 294.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AMAT19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.28252
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 17.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.504
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AOT19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12658
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 61.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 82.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AWC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.29870
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.78
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.45
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BAM19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.25648
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 28.268
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.23012
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.234
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BBL19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05513
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 118.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 158.824
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BCPG19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.23799
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 14.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 18.488
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BEM19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.58544
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.90
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.861
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BGRI19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08830
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 42.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 62.092
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CBG19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04679
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 111.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 151.384
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CBG19C2105B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.06126
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 111.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 197.887
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CBG19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10313
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 111.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 88.555
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CENT19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22727
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 31.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 32.10
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CHG19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.32832
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.16
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 3.051
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.14479

ชื่อย่อ DW                      : CK19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.26667
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 16.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CKP19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.29179
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.35
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.905
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : COM719P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21204
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 74.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 29.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPAL19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15143
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 62.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 71.456
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPN19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09737
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 51.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 63.937
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CRC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09194
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 35.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 41.036
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DELT19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.00663
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 402.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 1,785.369
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DELT19C2105B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.00650
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 402.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 1,066.262
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DOHO19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.30106
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 25.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 22.605
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.87157

ชื่อย่อ DW                      : DTAC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09518
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 31.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 45.029
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09853
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 61.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 70.644
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA19C2105B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09758
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 61.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 94.274
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15953
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 61.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 45.52
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EGCO19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05203
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 177.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 250.055
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EGCO19C2105B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.02503
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 177.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 262.803
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EPG19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.45045
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 1.57658

ชื่อย่อ DW                      : GFPT19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22104
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 11.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 17.211
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GPSC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12209
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 73.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 110.521
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GPSC19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.25655
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 73.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 51.56
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GULF19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09362
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 34.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 43.515
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09851
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 55.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 70.715
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.26354
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 55.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 31.785
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IRPC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.10614
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.22
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.756
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09937
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 49.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 49.319
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.23616
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 49.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 25.407
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KCE19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09778
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 59.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 67.022
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KCE19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15986
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 59.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 33.263
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KCE19P2105B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16786
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 59.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 34.256
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KKP19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08656
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 56.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 57.759
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTB19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21555
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 11.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.674
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09728
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 73.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 81.044
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTC19C2105B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10880
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 73.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 106.741
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTC19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.16189
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 73.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 53.865
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTC19P2105B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.27797
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 73.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 39.04
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : LH19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.47571
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 9.836
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MEGA19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09847
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 34.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 47.82
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MINT19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08821
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 29.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 38.456
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MINT19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17261
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 29.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 18.878
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MTC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12417
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 63.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 90.979
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ORI19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.49804
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 9.15
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 11.46
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : OSP19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10084
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 34.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 46.636
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PLAN19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.47619
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 6.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTG19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.29268
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.964
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTT19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12005
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 40.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 58.31
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTE19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10144
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 120.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 77.355
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : RATC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11138
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 50.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 63.194
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCC19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04753
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 464.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 266.162
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SGP19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22287
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 11.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.219
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SPAL19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22759
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 22.458
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SPRC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.40161
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 9.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 12.90
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STA19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20778
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 47.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 20.984
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TASC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.33073
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 31.223
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TCAP19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08830
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 34.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 41.398
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TISC19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10563
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 89.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 115.29
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TKN19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.42088
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 9.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.425
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TMB19P2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 3.84926
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 1.15
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 0.847
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TPI19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.16326
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.56
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.361
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TRUE19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.3617
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.24
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.749
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TU19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.24206
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 16.524
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : VGI19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.52790
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 6.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.873
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : WHA19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.41597
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.28
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.002
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : WHAU19C2105A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.23478
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.68
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.303
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : Mr. Hsuan-Yi Chen
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้