รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ TMB และ DW ที่เกี่ยวข้อง
หลักทรัพย์
TTB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ TMB 
และ DW ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อบริษัท                      : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)
ชื่อบริษัทเดิม                     : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB01C2107A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB01C2107A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB01P2105A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB01P2105A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB11C2106A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB11C2106A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB13C2105A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB13C2105A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB13C2107A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB13C2107A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB13C2108A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB13C2108A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB13P2107A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB13P2107A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB19C2106A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB19C2106A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB19C2109A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB19C2109A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB19P2105A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB19P2105A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB19P2107A
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB19P2107A
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TMB42C2106G
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : TTB42C2106G
วันที่มีผล                      : 12 พ.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________