รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5001P2109X เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS)
ชื่อย่อ DW                      : S5001P2109X
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น X
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 10 พ.ค. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 50,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 50,000,000.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.04716
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 800.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                  : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 09 ส.ค. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 29 ก.ย. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 30 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 04 ต.ค. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 04 ต.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 04 ต.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพ                     : 05 ต.ค. 2564
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________