รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 13:34:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
ACAP
แหล่งข่าว
ACAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ELCIDACAP012/2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคาร W14 บริษัท
สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.acap.co.th
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุม
ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ
ปี 2564 ท่านสามารถแสดงความเห็นมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ อีเมล์ : cs_acap@acap.co.th ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม
2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
                                         บริษัท เอเชีย 
แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


   ..................................................
  (นางสาวณิชารดี สุขเจริญไกรศรี)  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


เลขานุการบริษัท:
02-793-3977
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้