รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 13:29:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BLISS-W3 (F53-5) ครั้งสุดท้าย
หลักทรัพย์
BLISS
แหล่งข่าว
BLISS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 12 เม.ย. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : BLISS-W3
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท 
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 1,701,349
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 2,105,578,226
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 0.20
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 0.50
  วันใช้สิทธิ (แก้ไข)                : วันที่ 09 เม.ย. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 340,267
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 421,115,648




กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : เพชรัตน์ ทองแตง
ตำแหน่ง                       : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้