รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 13:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
Q-CON
แหล่งข่าว
Q-CON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท  ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้
  แต่งตั้ง/ต่อวาระ
  ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ         ?  กรรมการตรวจสอบ
  คือ   (1)   นายการุญ จันทรางศุ            
    (2)                     
    (3)                     
    (4)                     
  โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่    7 พฤษภาคม 2564    
  กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
          ไม่เปลี่ยนแปลง              
                        
                        
  โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่   -    
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
    1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    นายการุญ จันทรางศ   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ   2 ปี 11 เดือน
    2. กรรมการตรวจสอบ    นายพันเทพ สุภาไชยกิจ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ   1 ปี 11 เดือน
    3. กรรมการตรวจสอบ  นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 11 เดือน    4. 
กรรมการตรวจสอบ             วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ    ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวกาณจนี เต็มสุข      
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน   -  ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 
  3   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
ขอบเขตหน้าที่
ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.  สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่าง
ประเทศ
2.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4.  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ
จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบแล
ะประเมินแล้ว
5.  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO
2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา
"แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7.  สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร 
รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8.  สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11.  สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี 
และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12.  พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13.  สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
14.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ 
รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
15.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ 
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษ
ัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ 
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา
312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงาน
ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอ
บเห็นสมควร
(1)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2)  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
      
      ลงชื่อ ????????????????? กรรมการ
  (นายนิธิ ภัทรโชค)
      (ตราประทับ)

  ลงชื่อ ??????????????????กรรมการ
        (นายกิตติ สุนทรมโนกุล)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้