รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 13:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
หลักทรัพย์
ALLY
แหล่งข่าว
ALLY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ KERM 2021014
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เรื่อง  แจ้งการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ("ผู้จัดการกองทรัสต์") 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ("กองทรัสต์") ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2564 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการกาดฝรั่งวิลเลจ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมูลค่าการเข้าลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 390,000,000 บาท
โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งจำนวน
รายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมสามารถสรุปได้ดังนี้
รายละเอียด  โครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ
ที่ตั้ง  เลขที่ 225 กม.13 หมู่ 13 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  บริษัท หมื่นแสนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ 
จำกัด
พื้นที่ให้เช่า  ประมาณ 7,005 ตารางเมตร
ลักษณะการลงทุน  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่างานระบบ และกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ 
และสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาลงทุน  30 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 
2594)
มูลค่าการลงทุน  390,000,000 บาท
แหล่งเงินทุน  มาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 390,000,000 บาท โดยมีหลักประกัน 
ได้แก่
1.  การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่าโครงการศูนย์การค้า กาดฝรั่ง วิลเลจ 
และโครงการศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง
2.  จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้แห่งสิทธิของโครงการทั้งหมดข้างต้น
3.  การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภทในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) 
และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในอาคารโครงการทั้งหมดข้างต้น
โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ร่วมคือผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยืม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล(นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้