รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 08:54:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน GSTEEL เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
หลักทรัพย์
GSTEEL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEEL)
คำอธิบายรายการ                   :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEEL) 
เป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) นั้น บัดนี้ GSTEEL
ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________