รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DOHOME เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,165,517,966.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,165,517,966
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 180,456,556
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,345,974,522.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,345,974,522
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 12 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________