รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2564 08:18:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ TIDLOR เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TIDLOR
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ                      : เงินทุนและหลักทรัพย์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 10 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 10 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 2,318,984,570
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 2,318,984,570
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 3.70
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 8,580,242,909.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 907,428,600
จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย               : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 210,816,700
 หุ้น
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 696,611,900 หุ้น
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 907,428,600 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 36.50
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 22 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
ให้บริการสินเชื่อ ให้บริการเช่าซื้อ และให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต 
และบริการที่เกี่ยวเนี่องอื่น ๆ
จำนวนหุ้นสำหรับการจัดสรรส่วนเกิน (หุ้น)         : 136,114,200
หมายเหตุ                      :
- บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเดิม 696,611,900 หุ้น หุ้นเพิ่มทุน 210,816,700 หุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 
(Over-Allotment) 136,114,200 หุ้น รวม 1,043,542,800 หุ้น
- การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน บริษัทยืมหุ้นจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 74,244,100 หุ้น และ Siam Asia 
Credit Access Pte. Ltd. จำนวน 61,870,100 หุ้น
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TIDLOR จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________