รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ค. 2564 17:12:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เริ่มซื้อขาย 7 พ.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                             ฉบับที่ 31 / 2564
                                    6 พฤษภาคม 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เริ่มซื้อขาย 7 พ.ค. นี้

บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ดำเนินธุรกิจประกอบการและบำรุงรักษาทางหลวงสัมปทาน 
พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 18,900 ล้านบาท
 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "DMT"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
ผู้บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมือง (ช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน)
เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DMT" ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

DMT เป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและให้บริการและบำรุงรักษา 
รวมถึงจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต
ตลอดช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถานฯ ระยะทาง 21 กิโลเมตร
โดยมีอายุของสัญญาสัมปทานภายใต้บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ 3/2550
คงเหลืออยู่ประมาณ 13 ปี 4 เดือน ทางหลวงภายใต้การบริหารจัดการของ DMT
เป็นเส้นทางหลักในการระบายจราจรเข้า-ออกจากกรุงเทพมหานคร สู่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นเส้นทางสำคัญไปสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง

DMT มีทุนจดทะเบียน 6,142 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,041.2 
ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)
ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 ในราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,240 ล้านบาท
และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 18,900 ล้านบาท โดยมี บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด
เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT เปิดเผยว่า 
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ DMT
ให้แข็งแกร่งและเชื่อมั่นว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี
ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของไทยจากการเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมือง
จะส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการเข้าร่วมประมูลโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
ของประเทศ ตามนโยบายภาครัฐที่เปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกรมทางหลวง
เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย

นอกจากนี้ การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินของ DMT 
ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระด้านต้นทุนทางการเงิน
ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตด้านผลการดำเนินงาน

DMT มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะถือหุ้น 40.1% 2) 
กระทรวงการคลังถือหุ้น 22.1% และ 3) Golden Horse Limited ถือหุ้น 11.7% ทั้งนี้บริษัทฯ
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของกำไรสำหรับปีภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ
ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข
และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.tollway.co.th และที่ www.set.or.th
  
                   "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________