รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ค. 2564 07:59:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (e-EGM) (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
TOG
แหล่งข่าว
TOG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 พ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 16 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 พ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 พ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โพลี ซัน จํากัด ("PLS") 
มายังบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("TOG")
สถานที่ประชุม                     : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ                      :
ทางบริษัทเผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์
www.thaiopticalgroup.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้