รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2564 20:35:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ MINT-W7
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
MINT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : MINT-W7
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไมเนอร์ อิน
เตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : บริษัทจะไม่ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ 
MINT-
W7 เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 & MINT-W9
ไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ
MINT-W7 ข้อ 3.3 ที่กำหนดว่า "เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์
ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้หรือให้สิทธิใน
การจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของ
หุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" บริษัท
จึงไม่ปรับสิทธิ MINT-W7
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
ตำแหน่ง                       : รองประธานฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้