รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2564 17:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
หลักทรัพย์
SORKON
แหล่งข่าว
SORKON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : เก็จสุคนธ์
นามสกุล                       : มีขวด
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 30 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ประธานเจ้าหน้าที่สำนักบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : คู่สูรย์
นามสกุล                       : รัตนะพร
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายเจริญ รุจิราโสภณ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางนิรมล รุจิราโสภณ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้