รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2564 07:53:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
STAR
แหล่งข่าว
STAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 เม.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นาย จันทร สิดทิไซ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 35,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 35,000,000
นายคำสอน สิดทิไซ
  35,000,000
  35,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 70,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 2.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 23 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 23 เม.ย. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 70,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 70,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 70,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 140,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 3,588,890.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย -ไทย (Law Firm)
ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย - ลาว (Law Firm)
ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
ค่าดำเนินการทางเอกสาร
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 136,411,110.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้