รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2564
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-012/2564

  30 เมษายน 2564

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติดังนี้  :

1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  
โดยมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  498,391,200  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  0  N/A

2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

3.  อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  498,391,200  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  0  N/A

4.  อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1  ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
70,645,730 บาท
4.2  งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  498,391,200  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  0  N/A

5.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใดรายหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  6660
2. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3930
3. นายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  5730

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
1,670,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  498,391,200  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  0  N/A6.  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้
  6.1  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน นางนิตย์ วิเสสพันธุ์
และนายสมบุญ
พัชรโสภาคย์ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ  สูทกวาทิน  498,391,100  100.0000  100  0.0000  0  N/A
  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ            
2. นางนิตย์  วิเสสพันธุ์  498,391,200  100.0000  0  0.0000  0  N/A
  กรรมการ            
3. นายสมบุญ  พัชรโสภาคย์  498,391,200  100.0000  0  0.0000  0  N/A
  กรรมการ            

6.2  อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ 
สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย  498,340,800  99.9899
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  50,400  0.0101


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
                                        บริษัท จัสมิน 
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้