รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2564 18:47:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
MJLF
แหล่งข่าว
MJLF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์          

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันสุดท้ายของการรับหนังสือลงมติคืน           : 29 เม.ย. 2564
ผลการลงมติ                     : เปลี่ยนแปลงจากที่ขอมติ
วาระที่เปลี่ยนแปลงจากที่ขอมติ               :วาระที่ 1 
พิจารณาอนุมัติข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่
 31 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำ และขอชำระค่าเช่าและค่าบริการ
ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนต์ และโบว์ลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำ และขอชำระค่าเช่าและค่าบริการ 
ในอัตราร้อยละ15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  โดยชำระค่าเช่าและค่าบริการตามเงื่อนไขตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้องเฉพาะเดือนที่มีรายได
้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งเท่ากับหรือสูงกว่ารายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์
หรือโบว์ลิ่งเฉลี่ยในปี 2562 เท่านั้น
  ทั้งนี้ สำหรับเดือนที่มีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยในปี 2562 
จะขอชำระค่าเช่าและค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง
โดยพิจารณาแต่ละกิจการเป็นรายสาขาได้แก่ รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์สาขารัชโยธินและรังสิต
และรายได้จากการให้บริการโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน และรังสิต
วาระที่ 
4  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการระหว่างกอ
งทุนรวม กับ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด สาขารัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 21
 มกราคม 2564 และสาขารังสิต ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ 
ในกรณีที่โรงภาพยนตร์และสถานที่เล่นโบว์ลิ่งถูกสั่งปิดตามประกาศของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
จนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้