รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2564 17:34:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม
รายละเอียด (แก้ไข)                  :
ที่ ตล. 011/2564
        
   27 เมษายน 2564
เรื่อง ชี้แจงข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 
ที่ปรากฏรายการสำคัญเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการรับชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน /เงินให้กู้ยืม
และการขยายระยะเวลาค่าซื้อที่ดิน และการรับชำระหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนใ
นหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทขอชี้แจงข้อมูลตามงบการเงินประจำปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสอบถาม
ดังนี้
1.  การต่ออายุตั๋วแลกเงินของเพลนเน็ต 1,072 ล้านบาท และต่อสัญญาเงินให้กู้ยืมกรุงไทยแลนด์ 412 ล้านบาท
บริษัทได้เคยชี้แจงข้อมูลว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 
มีมติให้อนุมัติขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก
-  จากการเจรจากับกลุ่มคุณศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ (Ultimate shareholder ของบริษัท เพลนเน็ต 
เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี (เพลนเน็ต) มีแผนชำระหนี้เป็นเงินสดและทรัพย์สิน
ซึ่งในส่วนของทรัพย์สินบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกคือ บจก.โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรรี่ (โอไรอ้อน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสนง.กลต. ให้ประเมินราคา
โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าลูกหนี้ดังกล่าวมีความสามารถในการชำระหนี้เนื่องจาก Ultimate shareholder
มีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่าภาระหนี้
-  บจก. กรุงไทยแลนด์ (กรุงไทยแลนด์) มีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับบริษัทได้ 
โดยในส่วนทรัพย์สินที่จะนำมาชำระหนี้ บริษัทได้ว่าจ้างโอไรอ้อน ให้ประเมินราคาเช่นกัน
และไม่ได้มีข้อมูลอื่นใดประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
(รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
ขอทราบเหตุผลและความจำเป็นในการขยายระยะเวลาการลงทุนใน B/E และเงินให้กู้เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
รวมถึงข้อมูลประกอบการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต (ถ้ามี)
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการขยายระยะเวลาดังกล่าว
รวมทั้งปัจจุบันบริษัทได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร

ตอบ เหตุผล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้รับข้อเรียกร้องจากลูกหนี้ว่าประสบปัญหาเรื่องสถานการณ์การระบาด COVIC-19
ยังไม่พร้อมเรื่องการชำระหนี้ขอขยายระยะเวลาออกไป และจะสามารถชำระหนี้ได้ในช่วง พฤษภาคม 2564
โดยมีแผนชำระหนี้คือชำระด้วยเงินสดและทรัพย์สิน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2563 จึงมีมติขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามตั๋ว BE และเงินให้กู้เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการติดตามให้บจก.เพลนเน็ตฯ ชำระเงินตามตั๋วB/E
และให้บจก.กรุงไทยแลนด์ชำระเงินกู้ยืม ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 31 มีนาคม 2564
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จึงได้ออกจดหมายลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง บจก.เพลนเน็ตฯ และ
บจก.กรุงไทยแลนด์ โดยให้ทั้ง 2 บริษัทชำระหนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ขณะนี้บริษัทรอจดหมายจากทั้ง
2 บริษัท และบริษัทฯคาดว่าจะได้รับจดหมายตอบกลับมาภายในเดือนเมษายน 2564
โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าการรับชำระหนี้ให้ทราบต่อไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต สำหรับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามตั๋ว BE 
และเงินให้กู้ ของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดังนี้
Planet Energy Holding Pte.Ltd
-  มีทุนจดทะเบียน 113,997,268.76 เหรียญสหรัฐ เป็นเงินไทยจำนวน 3,533.91 ล้านบาท
(อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/ 1 US)
-  ถือหุ้น META 6.72 % ตีมูลค่า 86.92 ล้านบาท (คำนวณด้วยวิธี Discounted Cash Flow Approach)
-  ถือหุ้น GEP (Thailand) 28% ตีราคามูลค่า 1,100.07 ล้านบาท (คำนวณด้วยวิธี Discounted Cash Flow 
Approach)
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตั๋วB/E
บจก. กรุงไทยแลนด์
-   ทุนจดทะเบียน 350. ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม The Portrait ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 (ซอยสุขุมวิท
38) มูลค่าประมาณ 725 ล้านบาท บันทึกตามต้นทุน ขณะที่มูลค่าเมื่อแล้วเสร็จประมาณ 2,500 ล้านบาท
(ปัจจุบันมีความคืบหน้าก่อสร้าง 40%) โดยจำนองสถาบันการเงินซึ่งมีวงเงินกู้ 834 ล้านบาท
(ยอดเบิกเงินกู้ปัจจุบัน จำนวน 328 ล้านบาท)
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระหนี้จากเงินให้กู้ยืม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เป็นวันที่ 
31 มีนาคม 2564
2.  การขยายระยะเวลาการชำระค่าที่ดิน 17.50 ล้านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1 ระบุว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทย่อย(บริษัท ธานนท์ 
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ทำสัญญาซื้อที่ดินเปล่ากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวน 108 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ได้ชำระเงินแล้ว 90.50 ล้านบาท คงเหลือ 17.50 ล้านบาท ซึ่งจะชำระภายในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2564 ต่อมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาชำระออกไปอีก 6 เดือน
เป็นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ขอทราบผู้มีอำนาจอนุมัติการขยายระยะเวลาการชำระค่าที่ดินเป็นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 
หากเป็นการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ขอทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการขยายระยะเวลาดังกล่าว
ตอบ  เนื่องจากบริษัทได้มีการซื้อที่ดินเปล่าตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอพระโขนง กรุงเทพ 
จากคุณศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ จำนวน 108 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
โดยได้วางเงินมัดจำในการซื้อจำนวน 5 ล้านบาทโดยบริษัทย่อยคือ บริษัทธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต่อมาภายหลังได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายในนามบริษัท อัลลาย เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่วน
ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าที่ดินเป็นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เนื่องจากตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
บริษัทย่อยจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยยังคงเหลือเงินที่ไม่ได้ชำระจำนวน 17.50
ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานะการการแพร่ระบาดของโควิด-19
มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทจะต้องคงสภาพคล่องของบริษัทและชะลอแผนการพัฒนาโครงการคอนโด
มิเนียมดังกล่าว คณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
จึงได้ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปจากเดิมไปเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้กรรมการบริหารใช้ข้อมูลประกอบในการพิจารณา
คือสภาพคล่องของบริษัทภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจโควิด-19และ
พิจารณาความเสี่ยงจากการไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างไร เนื่องจากชำระไปแล้ว 90.50 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเสียงจากรายการนี้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการผิดสัญญาในสัญญาจะซื้อจะขายที่
ระบุว่า ในกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญาไม่สามารถโอนที่ดินดังกล่าวได้ ผู้ซื้อสามารถยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย
และทำหนังสือบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อทั้งจำนวน ภายใน 15 วัน
นับจากวันในหนังสือยกเลิกสัญญา
ทั้งนี้ มีเงื่อนการการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อมีการชำระเงินครบตามสัญญาโดยบริษัทได้ชำระไปแล้ว 
90.50 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ ได้รับเอกสารรับเงินลงนามจากผู้ขายที่ดิน

3.  การรับชำระค่าสิทธิการเช่าโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนบางส่วนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 50 ล้านบาท
บริษัทได้เคยชี้แจงข้อมูลว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย(บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด) ขายสิทธิการเช่า 100 ล้านบาท
ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็นรูปแบบโกดังแบบเก่า
หากต้องมีการปรับปรุงจะใช้เงินในการปรับปรุงและรื้อถอนเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการเช่าที่เหล
ืออยู่ซึ่งจะไม่คุ้มทุน (รายละเอียดตามข่าวบริษัทเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563)
และจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ระบุว่าบริษัทย่อยได้รับชำระเงินแล้ว 50 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือได้รับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ ฉบับละ 25 ล้านบาท ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และ 17
พฤศจิกายน 2564 ตามลำดับ
ขอทราบที่มาของการกำหนดเงื่อนไขการรับชำระค่าสิทธิการเช่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยหรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ คู่สัญญาของรายการที่ 1-3 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร เช่นมี Ultimate shareholder 
หรือกรรมการร่วมกัน เป็นต้น
ตอบ ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขดังนี้
3.1  บริษัท ฟรีโซนฯ ต้องดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าเฉพาะหลังคาอาคาร (Solar Loop) 
กับผู้เช่าทุกอาคารให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิการเช่าช่วง ในปัจจุบัน
บริษัทฯเจรจาไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ แต่บริษัทฯเจรจาเจ้าของ Solar Loop หาข้อสรุปโดยย้ายแผงSolar
ออกจากอาคาร และต้องหาสถานที่ตั้งแผงไว้ชั่วคราวใช้ระยะเวลาในการเจรจา
3.2  ลูกค้าที่เช่าโกดังมี 1 บริษัทฯต้องฟ้องขับไล่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้อง
3.3  ลูกค้า 2 บริษัท ติดภาษีศุลกากร โดยทางบริษัทฯต้องเคลียร์เรื่องภาษีศุลกากร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
จากเงื่อนไข 3.1-3.3 ดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ทำให้การโอนสิทธิการเช่าคลังฟรีโซนยังไม่สามารถโอนได้ทันที บริษัทฯ
จึงได้ขอมติจากคณะกรรมการบริหาร(รายการไม่เกิน 100 ล้านบาทอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหาร)
โดยประชุมเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2563
เพื่อพิจารณาการชำระเงินตามที่ได้ตกลงกับผู้รับโอนสิทธิการเช่าคลังเป็นการชำระเงินจำนวน 50
ล้านบาทและทำเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอีก 2 ฉบับ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และ 17 พฤศจิกายน 2564 ฉบับละ 25
ล้านบาทตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2563 ทั้งนี้
บริษัทยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าไปยังผู้ซื้อโดยมีเงื่อนไขการโอนคือเมื่อเงื่อนไขข้อ 3.1 -
3.3 ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตอบ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาของรายการที่ 1-3
คุณศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ เป็น Ultimate Shareholder ของเพลนเน็ต ที่บริษัทลงทุนในตั๋ว BE จำนวน 
1,072 ล้านบาท และเป็นผู้ขายที่ดินมูลค่า 108 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้ว 90.5 ล้านบาท
โดยยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื่องจากบริษัทขอขยายระยะเวลาการชำระเป็นภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2564

ขอแสดงความนับถือ
  (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)                       (นายวรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล)
            กรรมการ                                 กรรมการ
 


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )  (นายวรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล) )
                  กรรมการ  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้