รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2564 13:09:00
หัวข้อข่าว
ขอเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ความเห็น IFA                   

ที่ JTS/CS-011/2564

  29 เมษายน 2564

เรื่อง  ขอเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ เลขที่
200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โดยมีวาระพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด จากบริษัท จัสมิน ซับมารีน
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน นั้น
บริษัทขอเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้