รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2564 07:49:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SWC เริ่มซื้อขายวันที่ 30 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
SWC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) (SWC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 159,365,450.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 318,730,900
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,002,300
ทุนใหม่ (บาท)                    : 161,366,600.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 322,733,200
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SWC-W1) จำนวน 
4,002,300 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,002,300 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 08 เม.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________