รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2564 08:16:00
หัวข้อข่าว
30 เมษายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CGH-W3
หลักทรัพย์
CGH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
 (CGH-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 30 เม.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 07 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 28 พ.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 13 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 29 พ.ค. 2564
สิทธิ
______________________________________________________________________