รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2564 17:48:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และกำหนดวันประชุมใหม่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
หลักทรัพย์
TTA
แหล่งข่าว
TTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 27 เม.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 10 พ.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข)             : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : e-AGM
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 36,449,292 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของบริษัทฯ ออกไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 อีก แต่จะเสนอให้ที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มี.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 26 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 25 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้