รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2564 17:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่องจ่ายเงินปันผล/แต่งตั้งกรรมการ/แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/รายการเกี่ยวโยง
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 เม.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 พ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 พ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 เม.ย. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.65
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 ก.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
2.  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่   
28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ
2.65 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ
ยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เป็นการจ่ายเพิ่มให้จากเงินปันผลระหว่างกาล ที่บริษัทฯ 
ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.85 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั้งปีเท่ากับ 4.50 บาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 30.5 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
(จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

3.  มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้
  1. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
  2. นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์
  3. นายเคนจิ ฮะยะชิ
  4. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร, นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ และดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรับทราบการลาออกของ นายเคนจิ ฮะยะชิ
ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
4.  รับทราบการลาออกของประธานกรรมการบริษัทฯ นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
และมีมติอนุมัติการลาออกของกรรมการนายเคนจิ ฟุจิตะ, นายมะซะโนะริ โคะซะคะ และนายนพพันธป์ เมืองโคตร
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง Mr. Mitsugu Tamai, นายจุนอิชิ อิวาคามิ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
และอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมกรรมการมีจำนวน 14 ท่าน เป็น 12 ท่าน
โดยรายนามกรรมการของบริษัท 12 ท่าน
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้