รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2564 17:08:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW) เริ่มซื้อขาย 28 เม.ย. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                               ฉบับที่ 26/2564
                                        27 เมษายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW) เริ่มซื้อขาย 28 เม.ย. นี้
 
บมจ. แอสเซทไวส์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 28 เม.ย.
 นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,473 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ASW"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. แอสเซทไวส์
เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ASW" ในวันที่ 28 เมษายน 2564

ASW ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) 
ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียม
บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ นอกจากนี้
บริษัทยังมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
และตัวแทนรับชำระเงินจากต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอย่างครบด้าน โดย ณ
สิ้นปี 2563 ASW เปิดขายโครงการมาแล้วทั้งหมด 33
โครงการและมีโครงการห้องชุดที่ทำสัญญาซื้อขายและแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ มูลค่ารวม 7,848
ล้านบาทซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2566 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2564 ประมาณ 5,300
ล้านบาท รวมทั้งมีแผนเปิดโครงการในอนาคต 11 โครงการที่คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า
มูลค่ารวม 21,202 ล้านบาท

ASW มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 761 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 555 
ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 206 ล้านหุ้น
โดยเสนอขายบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 142.4 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณ 30.8 ล้านหุ้น
นักลงทุนสถาบัน 20 ล้านหุ้นและกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 12.8 ล้านหุ้น
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 9.82 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 2,022.92 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา
IPO 7,473.02 ล้านบาท โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW) 
เปิดเผยว่าการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้
จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ และเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท
ทั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ความเชื่อมั่นของคู่ค้า และผู้บริโภค
รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ ผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตตามแผนงานที่วางไว้
โดย ASW มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมทั้งแบบ High Rise และ Low Rise
และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ รวมถึงนำเงินส่วนหนึ่งไปคืนหนี้สถาบันการเงิน
และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ASW มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) ครอบครัววิพันธ์พงษ์ ถือหุ้น 69.82% 2) นายประชา 
กนิลฐานนท์ ถือหุ้น 1.12% และ 3) นายสุเชฎฐ์ ฤทธีภมร ถือหุ้น 0.70% ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO
ที่ 9.82 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 8.54 เท่า
โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งเท่ากับ 873.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted)
คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.15 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่าย ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า
40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.assetwise.co.th และ www.set.or.th

                       "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________