รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2564 20:16:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 งดจ่ายปันผล (เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
หลักทรัพย์
ACC
แหล่งข่าว
ACC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 16 พ.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก์ (E-AGM) 
โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการของบริษัท เลขที่ 944 ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

พิจารณาอนุมัติขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด และบริษัท เอซีซี กรีน 
เอนเนอร์จี จำกัด
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มี.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้