รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2564 17:12:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ RSP
หลักทรัพย์
RSP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ RSP
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (RSP)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 770,000,000
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 743,000,000
วันที่มีผล                      : 28 เม.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 27,000,000 หุ้น
______________________________________________________________________