รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2564 13:46:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 เม.ย. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายสาธิต โกศินนานนท์ )
                    รองกรรมการผู้จัดการ
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                      :
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสา
มัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ที่กําหนดเดิมวันที่ 26 เมษายน 2564
เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.04
บาท ในครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวดแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 แล้วนั้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจํานวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 89.69 ล้านบาท
และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 อีก
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้